ФОНДАЦИЯ

„Рома – Лом“

работи за интеграция и социална
еманципация на общностите в неравностойно положение,
независимо от тяхната етническа принадлежност!

Фондацията Рома-Лом е не-
правителствена организа-
ция с идеална цел, създа-
дена от група съмишленици
от ромската общност в Лом

Нейна цел е еманципиране
и подобряване на положени-
ето на социално неравно-
стойните групи в Северо-
западна

Фондацията развива
проекти за социално разви-
тие и интегриране на
ромската общност в
обществото