„Укрепване на мрежа от активни местни ромски групи – будители за овластяване на ромските общности в Северозападна България”

От 01.09.2021г. Фондация „Рома-Лом” стартира изпълнението на проект: „Укрепване на мрежа от активни местни ромски групи – будители за овластяване на ромските общности в Северозападна България”  по тематичен  приоритет Овластяване на уязвими групи“ в рамките на  24 месеца конкурс за стратегически проекти  за малки инициативи на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021 г. Стойност на проекта: 83 768,43 евро.

Проектът адресира проблемите с изключването на ромите от обществения живот и от процесите на формиране на интеграционните политики, вкл. неверието сред ромските квартали, че промяната зависи също и от тях.

 Целта на проекта – овластяване на уязвими групи, каквито са ромите – ще бъде постигната чрез:

  • Изграждане на граждански капацитет вътре в ромската общност за самоорганизация и застъпничество; • Формиране и консолидиране на 10 местни граждански групи в ромските квартали, обучение чрез практика на 70 ромски активисти и 4 общностни фасилитатори;
  • Застъпнически кампании (поне 10), организирани от групите по актуални и решими проблеми в полза за жителите на техните квартали. Развиването на местни активни ромски групи за формиране на критична маса от активни граждани сред ромските общности е интегрален компонент от Стратегията на ФРЛ.

 Ключовите очаквани резултати от проекта са:

  • 10 устойчиви местни групи с около 70 активисти с изградени практически умения за общностна работа като ромски катализатори за развиване на групи и застъпничество;
  • Привлечени поне 15 000 роми в подкрепа на предложените решения, внесени в институциите чрез 10 застъпнически кампании и местни акции.

Проектът ще допринесе за овластяване на ромите като активни граждани – участници в стъпките към преодоляване на социалната изолация на ромската общност.

Умения

Публикувано на

септември 1, 2021