Активни роми – повишено гражданско участие в мониторинга и изпълнението на общинските политики за равенство, приобщаване и участие на ромите в област Монтана”, № BG05SFOP001-2.025-0110-C01

Бенефициент: Фондация „Рома-Лом” Партньор: Сдружение „Център за обучение и услуги” Период на изпълнение: 11.08.2022 г. – 11.12.2023 г. Източник на финансиране: Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален...

Активни роми – повишено гражданско участие в мониторинга и изпълнението на общинските политики за равенство, приобщаване и участие на ромите в област Монтана”, № BG05SFOP001-2.025-0110-C01

                            Бенефициент: Фондация „Рома-Лом” Партньор: Сдружение „Център за обучение и услуги” Период на изпълнение: 11.08.2022 г. – 11.12.2023 г. Източник на финансиране: Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз...

„Укрепване на мрежа от активни местни ромски групи – будители за овластяване на ромските общности в Северозападна България”

От 01.09.2021г. Фондация „Рома-Лом” стартира изпълнението на проект: „Укрепване на мрежа от активни местни ромски групи – будители за овластяване на ромските общности в Северозападна България”  по тематичен  приоритет „Овластяване на уязвими групи“ в рамките на ...

Активни роми – повишено гражданско участие в мониторинга и изпълнението на общинските политики за равенство, приобщаване и участие на ромите в област Монтана”, № BG05SFOP001-2.025-0110-C01

Активни роми – повишено гражданско участие в мониторинга и изпълнението на общинските политики за равенство, приобщаване и участие на ромите в област Монтана”, № BG05SFOP001-2.025-0110-C01 Резюме Бенефициент: Фондация „Рома-Лом” Партньор: Сдружение „Център за обучение...

Активни роми – повишено гражданско участие в мониторинга и изпълнението на общинските политики за равенство, приобщаване и участие на ромите в област Монтана”, № BG05SFOP001-2.025-0110-C01

Активни роми – повишено гражданско участие в мониторинга и изпълнението на общинските политики за равенство, приобщаване и участие на ромите в област Монтана”, № BG05SFOP001-2.025-0110-C01 Резюме Бенефициент: Фондация „Рома-Лом” Партньор: Сдружение „Център за обучение...