В изпълнение на Дейност: „СЪЗДАВАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА УСТОЙЧИВ КООРДИНАЦИОНЕН МЕХАНИЗЪМ“, всеки месец се провеждат срещи на Координационното звено. На тези срещи  се предоставя информация за развитието на проекта от екипа за управление; обсъждат се  текущи проблеми, поставени от Мултидисциплинарния екип, свързани с конкретни случаи, по които се работи; обсъждат се  проблеми, поставени от Съветът за общностно развитие и Група за активно застъпничество, касаещи общността в 4-те квартали на град Лом.