Активни роми, повишено гражданско участие в мониторинга и изпълнението на общинските политики за равенство, приобщаване и участие на ромите в област Монтана”, № BG05SFOP001-2.025-0110-C01

Резюме

Бенефициент: Фондация „Рома-Лом”

Партньор: Сдружение „Център за обучение и услуги”

Период на изпълнение: 11.08.2022 г. – 11.12.2023 г.

Източник на финансиране: Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Общо финансиране на проекта – 59 990,76 лв., от които 55 547,00 лв. европейско и 4 443,76 лв. национално съфинансиране.

Обща цел: Общата цел на проектното предложение е да повиши гражданското участие и независимия мониторинг за откритото и отговорно управление на изпълнението на националните политики за равенство, участие и приобщаване на ромите от общините в област Монтана.

Основни дейности:

  • Граждански мониторинг чрез анализ и оценяване изпълнението на общинските планове на Монтана и Лом за изпълнение на НСРБИР 2012 – 2020 и Националната стратегия на България за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021 – 2030 за периода 2019 – 2021;
  • Разработване на предложения за преформулиране на общинските политики за интегриране на ромите и подобряване на гражданското участие в тях;
  • Застъпническа кампания за включване на препоръките в общинските и областния план за изпълнение на Националната стратегия на България за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021 – 2030;
  • Информационни дейности за повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на предложените политики.

 

Очаквани резултати:

  • доклад с анализ и оценка изпълнението на общинските
  • планове за изпълнение на националните стратегии за интегриране на ромите за периода 2019-2021 година;
  • 3 Препоръки към общините Лом, Монтана и областната администрация на Монтана, касаещи процеса на формиране, осъществяване и мониторинг на политиките, свързани с изпълнението на Националната стратегия на България за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021 – 2030;
  • проведена застъпническа кампания за приемане на препоръките;- проведена една информационна кампания за повишаването информираността на обществото.

www.eufunds.bg
Проект „Активни роми – повишено гражданско участие в мониторинга и изпълнението на общинските политики за равенство, приобщаване и участие на ромите в област Монтана”, № BG05SFOP001-2.025-0110-C01 е финансиран от Оперативна  програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Zakliuchitelen-doklad-aktivni-romi