Експерти на ИГА разработиха Методика за предоставяне на специализираната услуга „Център за консултиране и правна помощ за деца“. Към нея са разработени и формуляри, позволяващи на екипите да документират своята дейност.
Методиката регламентира процеса по предоставяне на специализираната услуга, която е съобразена със съществуващите критерии и стандарти за деца, както и на основните положения на методиките за деца в риск и нормативната уредба.
Методиката е основният документ, по който ще работят трите Центъра (на територията на Пазарджик, Пловдив и Лом). Тя съдържа подробно описание на различните дейности и има за цел да представи изчерпателно и цялостно процеса по предоставяне и ползване на услугата, като същевременно формулира специфичните права и отговорности на всички участници в този процес: доставчик, екипи на социалните услуги и потребители.