При разработването на проектното предложение беше създаден Комуникационен план, чиято цел е да допринесе за постигане целите на проекта. Освен начална пресконференция и заключителна конференция той включва също провеждане на информационни дни, поддържането на уеб страница на проекта и представянето му в социалните медии. Изготвени и отпечатани са информационни материали – банери, плакати и листовки, които се разпространяват в трите региона на проекта.
Продължава и проучването на наличната документация – доклади, стратегически документи, отчети на институции, социални услуги и образователни структури, ромски медиатори и ромски организации, религиозни общности и др. То трябва да установи потенциала на организациите и институциите и необходимостта от специализирани услуги за работа с деца в конфликт и контакт със закона.