Проект „Граждански мониторинг на изпълнението на националните политики за равенство, приобщаване и участие на ромите в община Пловдив“ Договор № BG05SFOP001-2.025-0112-C01

„Граждански мониторинг на изпълнението на националните политики за равенство, приобщаване и участие на ромите в община Пловдив”

№ BG05SFOP001-2.025-0112-C01

Резюме

Бенефициент: Фондация „Рома-Пловдив”

Партньор: Фондация „Рома-Лом”

Период на изпълнение: 11.08.2022 г. – 11.12.2023 г.

Източник на финансиране: Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Обща цел: Общата цел на проектното предложение е да повиши гражданското участие и независимия мониторинг за откритото и отговорно управление на изпълнението на националните политики за равенство, участие и приобщаване на ромите в община Пловдив.

Основни дейности:

·       „Граждански мониторинг чрез анализ и оценяване изпълнението на общинския план на община Пловдив за изпълнение на НСРБИР 2012-2020 и Националната стратегия на България за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021 – 2030 за периода 2019-2021″;

·       „Разработване на предложения за преформулиране на общинските политики за интегриране на ромите и подобряване на гражданското участие в тях“;

·       „Застъпническа кампания за включване на препоръките в общинския и областния план за изпълнение на Националната стратегия на България за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021 – 2030“;

·       „Информационни дейности за повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на предложените политики“

Очаквани резултати:

·       Доклад с анализ и оценка изпълнението на общинскитепланове за изпълнение на националните стратегии заинтегриране на ромите за периода 2019-2021 година;

·       2 Препоръки към община Пловдив, касаещи процеса на формиране,осъществяване и мониторинг на политиките, свързани сизпълнението на Националната стратегия на България заравенство, приобщаване и участие на ромите 2021 – 2030;

·       Проведена застъпническа кампания за приемане на препоръките;

·       Проведена една информационна кампания за повишаването информираността на обществото.

 

www.eufunds.bg

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

ОБЩА СТОЙНОСТ: 59 990,76 лв., ОТ КОИТО 55 547,00 лв. ЕВРОПЕЙСКО И 4 443,76 лв. НАЦИОНАЛНО СЪФИНАНСИРАНЕ.

 

 

 

 

 

 

Резюме