Активни роми – повишено гражданско участие в мониторинга и изпълнението на общинските политики за равенство, приобщаване и участие на ромите в област Монтана”, № BG05SFOP001-2.025-0110-C01
Резюме
Бенефициент: Фондация „Рома-Лом”
Партньор: Сдружение „Център за обучение и услуги”
Период на изпълнение: 11.08.2022 г. – 11.12.2023 г.
Източник на финансиране: Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Обща цел: Общата цел на проектното предложение е да повиши гражданското участие и независимия мониторинг за откритото и отговорно управление на изпълнението на националните политики за равенство, участие и приобщаване на ромите от общините в област Монтана.
Основни дейности:
• Граждански мониторинг чрез анализ и оценяване изпълнението на общинските планове на Монтана и Лом за изпълнение на НСРБИР 2012 – 2020 и Националната стратегия на България за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021 – 2030 за периода 2019 – 2021;
• Разработване на предложения за преформулиране на общинските политики за интегриране на ромите и подобряване на гражданското участие в тях;
• Застъпническа кампания за включване на препоръките в общинските и областния план за изпълнение на Националната стратегия на България за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021 – 2030;
• Информационни дейности за повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на предложените политики.
Проект „Активни роми – повишено гражданско участие в мониторинга и изпълнението на общинските политики за равенство, приобщаване и участие на ромите в област Монтана”, № BG05SFOP001-2.025-0110-C01 е финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
ОБЩА СТОЙНОСТ: 58 353,05 лв., ОТ КОИТО 49 600,09 лв. ЕВРОПЕЙСКО И 8 752,96 лв. НАЦИОНАЛНО СЪФИНАНСИРАНЕ.