Никол Николаева, с изпратена кандидатура като представител на фондация ,, Рома- Лом‘‘ , беше избрана да бъде представител на младежите от област Монтана в ,,Съвета на децата‘‘, който е консултативен орган към Председателя на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) и е доброволно обединение на деца, осъществяващо своята дейност, съгласно законите на Република България.