Към уязвимите групи от Община Лом е насочен проектът „Интегриран комплекс от услуги за приобщаване и овластяване на ромите в община Лом“, който се финансира по програмата „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи“. Партньори са Община Лом, фондация „Рома-Лом“ и фондация Save A Child от гр. Трондхайм, Норвегия. Целите и очакваните резултати бяха представени на встъпителна конференция от ръководителя на проекта Альона Арсенова, директор дирекция „Социални дейности и програми за заетост“ в Община Лом.
Общата цел на проекта е да се подобрят възможностите за достъп на ромите до здравно обслужване и до образователната система, да се подобрят контактите между ромските общности и местното самоуправление, както и родителските умения на ромите. Ще бъде изграден„Интегриран комплекс за услуги“ чрез реновиране и оборудване на сградата на бивша баня, където се помещава фондация „Рома-Лом“, предоставяне на интегрирани услуги и разширяване капацитета на институциите в общината.
Основна целева група са 7 516 роми, живеещи в сегрегирани общности в кварталите „Хумата“, „Моминброд“, „Младеново“ и „Стадиона“, със затруднен или неравен достъп до услуги, социално изключeни и маргинализирани.
Проектът е на стойност 704 172 евро, като 85% от финансирането е от Финансовия механизъм на Европейското икономическо
пространство, а останалите 15% са национално съфинансиране.