„Активни роми – повишено гражданско участие в мониторинга и изпълнението на общинските политики за равенство, приобщаване и участие на ромите в област Монтана”, № BG05SFOP001-2.025-0110-C01

 

Резюме

 

Бенефициент: Фондация „Рома-Лом”

Партньор: Сдружение „Център за обучение и услуги”

Период на изпълнение: 11.08.2022 г. – 11.12.2023 г.

Източник на финансиране: Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Общо финансиране на проекта – 59 990,76 лв., от които 55 547,00 лв. европейско и 4 443,76 лв. национално съфинансиране.

Обща цел: Общата цел на проектното предложение е да повиши гражданското участие и независимия мониторинг за откритото и отговорно управление на изпълнението на националните политики за равенство, участие и приобщаване на ромите от общините в област Монтана.

Основни дейности:

  • Граждански мониторинг чрез анализ и оценяване изпълнението на общинските планове на Монтана и Лом за изпълнение на НСРБИР 2012 – 2020 и Националната стратегия на България за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021 – 2030 за периода 2019 – 2021;
  • Разработване на предложения за преформулиране на общинските политики за интегриране на ромите и подобряване на гражданското участие в тях;
  • Застъпническа кампания за включване на препоръките в общинските и областния план за изпълнение на Националната стратегия на България за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021 – 2030;
  • Информационни дейности за повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на предложените политики.

 

Очаквани резултати:

  • доклад с анализ и оценка изпълнението на общинските
  • планове за изпълнение на националните стратегии за интегриране на ромите за периода 2019-2021 година;
  • 3 Препоръки към общините Лом, Монтана и областната администрация на Монтана, касаещи процеса на формиране, осъществяване и мониторинг на политиките, свързани с изпълнението на Националната стратегия на България за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021 – 2030;
  • проведена застъпническа кампания за приемане на препоръките;- проведена една информационна кампания за повишаването информираността на обществото.

www.eufunds.bg
Проект „Активни роми – повишено гражданско участие в мониторинга и изпълнението на общинските политики за равенство, приобщаване и участи

 

е на ромите в област Монтана”, № BG05SFOP001-2.025-0110-C01 е финансиран от Оперативна  програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Препоръка Област Монтана

Препоръка Община Лом-1

Препоръка Община Монтана

 

 

НОВИНИ

 

Информационна кампания

Фондация „Рома Лом“ с помощта на партньора по проекта „Център за обучение и услуги“ осъществи информационната кампания в рамките на Дейност 4 по проекта. Проведоха се четири събития през месеците ноември и декември, две от които в гр. Лом и две в гр. Монтана. Събитията бяха под формата на информационен ден, кръгла маса и финална конференция.

Целта на информационната кампания бе да се повиши информираността на обществото за предложените политики и възможността чрез тях да се повиши ефектът на политиките за ромско включване. По време на събитията бяха представени всички разработени материали от дейностите по проекта.

 

 

Застъпническа коалиция

Фондация „Рома Лом“ съвместно с партньора по проекта „Център за обучение и услуги“ изготви препоръки към общините Монтана и Лом, и Областна администрация Монтана относно процеса за формиране, осъществяване и мониторинг на политики за ромско включване. През месец октомври екипа проведе 4 работни срещи за изграждане на Застъпническа коалиция от представители на неправителствени организации от област Монтана, които работят за ромското включване и имат авторитет в региона, експерти; ромски лидери.

Целта на Застъпническата коалиция е застъпническа кампания за активизиране на гражданския сектор в двете общини – Лом и Монтана, за включване на препоръките в релевантните документи на общинската и областната администрации за по-качествено изпълнение на политиките за ромско включване. По време на срещите на коалицията, нейните членове приеха Коалиционно споразумение и План за застъпничество, в рамките на които да осъществят застъпническата кампания.

 

 

Финална конференция по проект “Активни роми – повишено гражданско участие в мониторинга и изпълнението на общинските политики за равенство, приобщаване и участие на ромите в област Монтана“

 

Целта на Финалната конференция е да бъдат презентирани всички продукти и резултати от проекта: доклада от анализа     и оценката на двете Препоръки към общините Монтана и Лом, а също и препоръките към областната администрация; процеса за    тяхното приемане в общините и областната администрация; стъпките, които се предприемат за включване на препоръките в общинските планове за развитие.

Финалната конференция започна с представяне на проекта “Активни роми – повишено гражданско участие в мониторинга и изпълнението на общинските политики за равенство, приобщаване и участие на ромите в област Монтана“. След представянето му експертите по проекта Николай Кирилов и Ралица Сечкова, представиха Докладите с анализ и оценка изпълнението на общинските планове на Лом и Монтана, които са част за изпълнението на Националната стратегия за интегриране на ромите за периода 2012-2021 година. След представянето беше проведена дискусия.

Във втората сесия експертите по проекта запознаха участниците във Финалната конференция с разработените на основата на анализа предложения и препоръки към община Монтана, община Лом и областната администрация. Представени бяха различните аспекти на при разработването на плановете и тяхното изпълнение. Подробно бяха разгледани и предложенията за преформулиране на общинските политики на основата на новите тенденции от развитието на Северозападния регион.

По време на заключителната дискусия на Кръглата маса бяха разисквани въпросите за повишаване на активността на ромските общности при разработване на бъдещите общински планове, начините на взаимодействие с общинските власти и възможно сътрудничество между общностите от различните общини. Бяха поети ангажименти от присъстващите представители на общинските и администрации и държавните институции за по-активно включване на роми при обсъжданията на важни за общността въпроси. Изтъкнато беше, че моментът е ключов за включване на интеграционните политики н общинските планове и бюджетите, които ще се разработват през следващите месеци.

Експерти по проекта:

Николай Кирилов

Ралица Сечковa

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ

Дипляна

Плакат

Заключителен доклад