ФОНД АКТИВНИ ГРАЖДАНИ БЪЛГАРИЯ ПО ФМ НА ЕИП 2014-2021 г.

www.activecitizensfund.bg.

От 29.04 до 01.05. 2022г. в офиса на Фондация „Рома-Лом” се проведе първи модул на обученията, в изпълнение на Дейност 4 „Изграждане на капацитет за общностна работа и консолидация на ромски групи” по проект  ACF 733 „Укрепване на мрежа от активни местни ромски групи – будители за овластяване на ромските общности в Северозападна България”. На обучението присъстваха ромски медиатори и представители на местни активни групи от общините Лом, Видин, Брусарци, Бойчиновци, Медковец.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация “Рома-Лом”  и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.“

Проектът ,,Укрепване на мрежа от активни местни ромски групи- будители за овластяване на ромските общности в Северозападна България“ се осъществява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани Българи в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.