ФОНД АКТИВНИ ГРАЖДАНИ БЪЛГАРИЯ ПО ФМ НА ЕИП 2014-2021 г.

www.activecitizensfund.bg.

На 29.04.2022г. в гр. Лом екипа на Фондация „Рома-Лом”, в изпълнение на Дейност 2  „Комуникация и публичност, разпространение на резултатите от проекта” по проект  ACF 733 „Укрепване на мрежа от активни местни ромски групи – будители за овластяване на ромските общности в Северозападна България”проведе първата пресконференция. На срещата присъстваха над 60 души, партньори и представители на местни активни групи от община Видин, Бойчиновци, Брусарци, Лом, Медковец. На срещата присъстваха и нашите партньори от СНЦ „МИГ . 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация “Рома-Лом”  и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.“

Проектът ,,Укрепване на мрежа от активни местни ромски групи- будители за овластяване на ромските общности в Северозападна България“ се осъществява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани Българи в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.