Срещи в гр. Лом, гр. Видин, с. Медковец, с Лехчево, с. Крива Бара за идентифициране на местни активни ромски групи и включването им в проект „Укрепване на мрежа от активни местни ромски групи – будители за овластяване на ромските общности в Северозападна България “
„Проектът „Укрепване на мрежа от активни местни ромски групи – будители за овластяване на ромските общности в Северозападна България “ се изпълнява с финансова подкрепа предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел
на проект Укрепване на мрежа от активни местни ромски групи – будители за овластяване на ромските общности в Северозападна България “ е „Овластяване на уязвими групи, чрез обучаване на представители на уязвими групи в застъпничество за нуждите на техните общности, както и подкрепа за инициирани от тях застъпнически кампании“

„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация „Рома-Лом“  и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.“

Проектът ,,Укрепване на мрежа от активни местни ромски групи- будители за овластяване на ромските общности в Северозападна България“ се осъществява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани Българи в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

www.activecitizensfund.bg