Структура

През 2001 г. фондация „Рома-Лом“ премина през дълъг процес на преосмисляне на организационната структура в съответствие с постигнатите резултати в институционалното израстване на организацията, натрупания програмен опит и авторитет като регионално призната институция на ромската и българската общност в Лом.

Направените промени в организационната структура на фондация „Рома – Лом“ са в унисон и с приетия в България нов Закон за Юридическите Лица с Нестопанска Цел (ЗЮЛНЦ), който изисква до края на 2001 г. съществуващите НПО да приведат своите устави в съответствие с новия закон и да се пререгистрират до края на 2003 г.

Фондация „Рома-Лом“ е организация с добре развита вътрешна структура, където ясно са разделени нивата на вземане на решение от изпълнителското ниво. Новата структура на фондацията се състои от Управителен съвет, Обществен съвет, Изпълнителен директор – Изпълнителен съвет, екип с вътрешни подекипи за осъществяване на програмите.

Управителният съвет се състои от 7 члена (включително и Председателят), които познават много добре досегашното развитие и работата на Фондация „Рома-Лом“; предвижда се постепенно Управителният Съвет да се увеличи на девет души. Управителният Съвет и Председателят са органите, които определят политиката на организацията, нейната стратегия, вземат решения за дългосрочните цели и програмните направления, в които фондацията ще работи.

В схемата на управление на Фондация „Рома-Лом“ има неформално отделно звено – Обществен съвет, което да осигури прозрачност и отчетност пред обществеността в Лом и региона, с което се съгласуват стратегията за развитие на организацията. В Обществения съвет участват от 11 до 15 души от Лом и региона, които регулярно са запознавани с целите и дейностите в текущите и бъдещи програми, ще предлагат нови идеи и възможности, ще приемат отчетите на фондацията. В Обществения Съвет ще бъдат поканени представители на институции (като позиции, а не като личности): кмета на Лом, директора на Бюрото по труда, Директора на социалната служба, началника на полицията, директори на училища и други личности на обществено значими позиции. От страна на ромската общност ще участват неформалните лидери от кварталите. Общественият съвет има съвещателни функции и информира Управителния Съвет, ако има разминаване с мисията и задачите, заложени в програмите на фондацията.

За изпълнителското ниво в новата структура на Фондация „Рома-Лом“ отговаря Изпълнителен Директор, който взема решения за мениджмънта, финансовото управление и цялостното изпълнение на програмите.

Във второто и третото нива на изпълнението на програмите участват хора с различен капацитет и експертиза. Сред тях има представители на четирите ромски квартала на Лом с различен стаж, умения и опит в гражданската работа. В работната схема на организацията са включени седем координатори за различни програмни дейности. При осъществяването на кампании и конкретни дейности, фондацията ползва услугите на около 100-120 доброволци от четирите ромски квартала.

Трябва да се отбележи, че към целия екип на Фондация „Рома-Лом“ е поставено изискване за професионално израстване. В основата на управлението са ефективната комуникация и подаването на навременна информация между председателя и директорите, както и между отделните звена и нива на управление. Написани са длъжностни характеристики за всяко от нивата на управление и на изпълнение на програмните дейности във Фондация „Рома-Лом“.