Резюме-Проект „Граждански мониторинг на изпълнението на националните политики за равенство, приобщаване и участие на ромите в община Пловдив“ Договор № BG05SFOP001-2.025-0112-C01

резюме Рома Пловдив