Проекти

Образованието – основният код на успеха

Име на проекта – „Образованието – основният код на успеха”
Срок на изпълнение – 36 месеца

Финансираща организация – Фондация „Америка за България“

Фондация „Америка за България” подпомага израстването и укрепването на динамична пазарна икономика и демократично общество в България и подкрепя страната в постигане на пълния ѝ потенциал на успешна и модерна европейска нация.
Основана през 2008 година,Фондацията е наследник на Българоамериканския инвестиционен фонд, създаден от Правителството на САЩ чрез Американската агенция за международно развитие. Грантовете, които Фондация „Америка за България” предоставя, продължават отношенията на доброжелателство и приятелство между народите на САЩ и България

Целта на проекта е активиране на ромската общност в Лом и региона за повишаване на потребността от по-добро образование.

Проектът ще се осъществява в две основни насоки:

 1. Създаване на предпоставки и осигуряване на условия за равен старт в училище на ромските деца от училища в общините Лом и Брусарци.
 2. Създаване на условия за ранно професионално ориентиране (early career education) на ученици от 8 – 12 клас.

Проектът ще обхване:

 • гр. Лом, 4 ОУ „Христо Ботев – 232 деца от две училища на възраст от 4-11 годишна възраст;
 • с.Замфир, ОУ „Кирил и Методий” – 98 деца
 • 150 родители на деца от двете училища в гр.Лом и с. Замфир
 • гр. Брусарци, – СОУ „Христо Ботев”, с. Крива бара – ОУ „П.К Яворов´и с.Василовци – ОУ „Петко Рачов Славейков” деца – 220, родители – около 100
 • гр. Брусарци: – СОУ „Христо Ботев” деца между 9 и 12 клас- около 150 деца за ранно професионално ориентиране
 • 60 учители от Лом и Брусарци

Дейности

I. Създаване на условия за двегодишно предучилищно образование:

1. Дейности насочени към повишаване на мотивацията и привличането на децата –

 • организиране на редовно посещение на обученията от 90 деца
 • организиране на съревнования между децата от подготвителните групи
 • организиране на разменни посещения
 • организиране на изяви на децата
 • провеждане на открити уроци пред родителите и образователните институции

2. Дейности насочени към подобряване на училищната среда

 • идентифициране на нуждите и проблемите на преподавателския състав
 • организиране на обучения за учителите
 • въвеждане на интерактивни методи на преподаване в подготвителните групи
 • промяна на организацията на класната стая
 • организиране на обменни посещения между училищата, участници в проекта

3. Дейности насочени към родителите

 • обновяване на базата данни за родителите на децата,
 • провеждане на срещи и разговори с родителите на децата на възраст 4-5 години
 • организиране на посещения на родители на деца от предучилищна възраст в училищата за запознаване с предлаганите условия в тях;
 • разясняване на условията и програмите по които ще бъдат обучавани децата в групите за предучилищна подготовка
 • включване на родителите в програмите на ФРЛ свързани с осигуряване на заетост, включване на родителите в учебния процес.

II. Засилване на ролята на началното образование

 • Организиране на 15 клуба по интереси (на година) в пет училища
 • Организиране на допълнителни занимания за усвояване на учебния материал
 • Организиране на обучения за учители за работа в мултикултурна среда
 • Организиране на 15 извънкласни форми в пет училища
 • Организиране на олимпиади, състезания и други съревнования между учениците
 • Въвеждане на елементи на мултикултурно образование
 • Организиране на летни училища за децата от начална степен на образование
 • Създаване на 5 Родителско – Учителски асоциации

III. Създаване на условия за ранно професионално ориентиране

1. Дейности насочени към ученици решили да продължат развитието си в професии изискващи висше образование –

 • организиране на анкета за проучване на интересите на учениците;
 • анализиране на резултатите от анкетата;
 • организиране на срещи с успели роми в различни сфери на обществения живот;
 • осигуряване на възможности за наблюдения на практическо приложение на избраните професии;
 • организиране на подготвителни курсове за кандидатстване в различни университети и матури;
 • организиране на курсове по английски език за ученици, които искат да учат в чужбина;
 • организиране на ученическа борса с представяне на различни университети

2. Дейности насочени към ученици, които са се насочили към професии които не изискват висше образование –

 • организиране на срещи с представители на професии от различни браншове за запознаване на участниците в програмата със спецификата на тези професии
 • организиране на 4 курса по различни професии търсени на пазара на труда
 • организиране на 4 компютърни курса по различни IT професиипровеждане на 15 срещи за ранно професионално ориентиране в училищата между психолози и ученици на територията на Община Лом
 • изготвяне на 1000 брошури с информация за различните професии и изискванията към тях

3. Дейности по застъпничество и лобиране

 • Организиране на форуми в общността за представяне на различните етапи и постижения
 • Изготвяне на 1000 брошури за целите и задачите на проекта
 • разработване на публикации в местните и регионални печатни и електронни медии
 • организиране на среща за представяне на целите и задачите на проекта
 • издаване на книга „Научени уроци”
 • организиране на кръгла маса за представяне на резултатите от проекта

Проектът ще осигури възможности за развитие на капацитет и натрупване на практически опит при реализацията на такъв род проекти. Това ще повиши самочувствието на участниците в реализацията на проекта и ще помогне при самостоятелното кандидатстване по други програми, финансирани от структурните фондове на ЕС.

Виж снимки от проекта тук

Проект по ФАР 2004 "Създаване на център за подкрепа на занаятите в община Лом"

Име на проекта – „Образованието – основният код на успеха”
Срок на изпълнение – 36 месеца
Обща стойност на проекта – 224 680 USD

Целта на проекта е активиране на ромската общност в Лом и региона за повишаване на потребността от по-добро образование.

Проектът ще се осъществява в две основни насоки:

 1. Създаване на предпоставки и осигуряване на условия за равен старт в училище на ромските деца от училища в общините Лом и Брусарци.
 2. Създаване на условия за ранно професионално ориентиране (early career education) на ученици от 8 – 12 клас.

Проектът ще обхване:

 • гр. Лом, 4 ОУ „Христо ботев – 232 деца от две училища на възраст от 4-11 годишна възраст;
 • с.Замфир, ОУ „Кирил и Методий” – 98 деца
 • 150 родители на деца от двете училища в гр.Лом и с. Замфир
 • гр. Брусарци, – СОУ „Христо Ботев”, с. Крива бара – ОУ „П.К Яворов´и с.Василовци – ОУ „Петко Рачов Славейков” деца – 220, родители – около 100
 • гр. Брусарци: – СОУ „Христо Ботев” деца между 9 и 12 клас- около 150 деца за ранно професионално ориентиране
 • 60 учители от Лом и Брусарци

Дейности

I. Създаване на условия за двегодишно предучилищно образование:

1. Дейности насочени към повишаване на мотивацията и привличането на децата –

 • организиране на редовно посещение на обученията от 90 деца
 • организиране на съревнования между децата от подготвителните групи
 • организиране на разменни посещения
 • организиране на изяви на децата
 • провеждане на открити уроци пред родителите и образователните институции

2. Дейности насочени към подобряване на училищната среда

 • идентифициране на нуждите и проблемите на преподавателския състав • организиране на обучения за учителите
 • въвеждане на интерактивни методи на преподаване в подготвителните групи
 • промяна на организацията на класната стая
 • организиране на обменни посещения между училищата, участници в проекта

3. Дейности насочени към родителите

 • обновяване на базата данни за родителите на децата,
 • провеждане на срещи и разговори с родителите на децата на възраст 4-5 години
 • организиране на посещения на родители на деца от предучилищна възраст в училищата за запознаване с предлаганите условия в тях;
 • разясняване на условията и програмите по които ще бъдат обучавани децата в групите за предучилищна подготовка
 • включване на родителите в програмите на ФРЛ свързани с осигуряване на заетост, включване на родителите в учебния процес.

II. Засилване на ролята на началното образование

 • Организиране на 15 клуба по интереси (на година) в пет училища
 • Организиране на допълнителни занимания за усвояване на учебния материал
 • Организиране на обучения за учители за работа в мултикултурна среда
 • Организиране на 15 извънкласни форми в пет училища
 • Организиране на олимпиади, състезания и други съревнования между учениците
 • Въвеждане на елементи на мултикултурно образование
 • Организиране на летни училища за децата от начална степен на образование
 • Създаване на 5 Родителско – Учителски асоциации

III. Създаване на условия за ранно професионално ориентиране

1. Дейности насочени към ученици решили да продължат развитието си в професии изискващи висше образование –

 • организиране на анкета за проучване на интересите на учениците;
 • анализиране на резултатите от анкетата;
 • организиране на срещи с успели роми в различни сфери на обществения живот;
 • осигуряване на възможности за наблюдения на практическо приложение на избраните професии;
 • организиране на подготвителни курсове за кандидатстване в различни университети и матури;
 • организиране на курсове по английски език за ученици, които искат да учат в чужбина;
 • организиране на ученическа борса с представяне на различни университети

2. Дейности насочени към ученици, които са се насочили към професии които не изискват висше образование –

 • организиране на срещи с представители на професии от различни браншове за запознаване на участниците в програмата със спецификата на тези професии
 • организиране на 4 курса по различни професии търсени на пазара на труда
 • организиране на 4 компютърни курса по различни IT професиипровеждане на 15 срещи за ранно професионално ориентиране в училищата между психолози и ученици на територията на Община Лом
 • изготвяне на 1000 брошури с информация за различните професии и изискванията към тях

3. Дейности по застъпничество и лобиране

 • Организиране на форуми в общността за представяне на различните етапи и постижения
 • Изготвяне на 1000 брошури за целите и задачите на проекта
 • разработване на публикации в местните и регионални печатни и електронни медии
 • организиране на среща за представяне на целите и задачите на проекта
 • издаване на книга „Научени уроци”
 • организиране на кръгла маса за представяне на резултатите от проекта

Проектът ще осигури възможности за развитие на капацитет и натрупване на практически опит при реализацията на такъв род проекти. Това ще повиши самочувствието на участниците в реализацията на проекта и ще помогне при самостоятелното кандидатстване по други програми, финансирани от структурните фондове на ЕС.

Домашни помощници

Програма „Домашни помощници“

Основна цел на проекта е осигуряване на заетост и социална интеграция на 40 дълготрайно безработни лица, чрез целево разкриване на 20 работни места към общополезни дейности за 416 ч/м.

Непосредствената цел на проекта е създаване на трудови навици на дълготрайно безработни лица и последващо успешно интегриране на пазара на труда.

Чрез реализирането на настоящия проект ще се намали нивото на безработица, ще се създаде възможност за предоставяне на социално услуги на две от най уязвимите групи – хора с увреждания, с намалена работоспособност, освидетелстван от ТЕЛК, РЕЛК и НЕЛК с над 90% чужда помощ и самотноживеещи стари хора, които се нуждаят от обгрижване и са ромски произход в град Лом.

Дейности по проекта:

В социални дейности и дейности с почасов измерител по Приложение ІІІ е осигурена заетост на 20 лица за 416 ч/м. С почасов измерител (6 часов работен ден) са обхванати 1 лице за 12 ч/м в сградата на “Фондация Рома-Лом”. Социалните дейности обхващат 38 лица за 416 ч/м на 8 часов работен ден.

Хранене.

 1. Доставяне на готова храна;

Почистване на жилището

 1. Текущо почистване – подреждане на стаята, обиране на прах, изтупване на постелъчни завивки, измиване на посуда, измитане и измиване на пода;

Битови услуги – със средства на лицето.

 1. Закупуване на хранителни продукти, хигиенни материали и вещи от първа необходимост;
 2. Заплащане на топлинна енергия, електроенергия, телефон, вода, данъци и други;
 3. Осигуряване на отоплителни материали;

Административни и медицински услуги.

 1. Съдействие при снабдяване с необходимите помощни средства при инвалидност или тежки заболявания;
 2. Съдействие по изготвяне на необходимите документи за явяване пред ТЕЛК, РЕЛКК и НЕЛК;
 3. Съдействие при подаване на документи в пенсионен отдел, служби за социално подпомагане и други;

Обхват на проекта: Дейностите се осъществяват в градската част и 4 квартала на територията на град Лом.

Общ брой разкрити работни места – 20души за период на 12 месеца.

 • 15 домашен помощник;
 • 5 работа с ромската общност;

Общ брой на обгрижвани лица: 60 човека

Ромско образователно включване, чрез развитие на общността

Проект „Ромско образователно включване, чрез развитие на общността“

Създаване на център за подкрепа на занаятите в община Лом

Проект по ФАР 2004 – „Създаване на център за подкрепа на занаятите в община Лом“

Цел: Да се предоставят възможности за дълготрайна заетост на групи в неравностойно положение в обл. Монтана, чрез изграждане на център за подкрепа за занаятчийството в град Лом

Целеви групи:

 • Представители на групи в неравностойно положение, които са дълготрайно безработни, регистрирани в Дирекция „Бюро по труда” гр. Лом.
 • Желаещи да развиват свой бизнес

Дейности:

Повишаване квалификацията на 200 трайно безработни, чрез провеждане на обучения за придобиване на професионални умения по професиите:

I. Дейности насочени към безработни лица:

1. Обучение и професионална квалификация на безработни лица в следните специалности:

 • Зидаро – мазачи
 • Кофражисти
 • Хлебари
 • Готвачи
 • Барман – сервитьор
 • Мазилки и шпакловки
 • Шивачи
 • Външни облицовки и настилки
 • Вътрешни облицовки и настилки

2. Стажуване в реална работна среда на успешно завършилите курсовете, Практическото обучение на работното място осигурява възможност на работодателите за пряко наблюдение върху професионалното развитие на стажантите и възможност за избор на най-добрите обучени работници за наемане на работа след приключване на стажа.

3. Посредничество за настаняване на работа предвижда най-добрите участници от курсовете и последствалите стажове да бъдат назначени във фирмите на постоянни трудови договори след приключване на практическото обучение. Всички участници преминали през курсовете за професионална квалификация ще бъдат включени и в базата

II. Дейности насочени към лицата, които искат да започнат свой собствен бизнес:

Провеждане на четири обучения , които включват следните модули:

 • бизнес планиране,
 • управление на малка фирма,
 • разработване на бизнес планове,
 • компютърна грамотност.

Екипът от координатори по проекта ще консултират ползвателите на програмата, като на различен етап от сформиране на устойчив занаятчийски бизнес на бенмефициентите ще сепредоставят различни консултации – Консултациите ще покриват основните теми – от изготвяне на бизнес план до организацията и управлението на фирма и взаимоотношенията с различните институции:

 • правни консултации – подготовка и осъществяване на процедурите за регистриране на фирма
 • изготвяне на бизнес планове
 • достъп до финансиране
 • разработване на маркетингови стратегии
 • финансови анализи
 • стратегии за развитие на човешките ресурси
 • анализ на рисковите фактори,

Виртуална борса на занаятчиите.

Борсата ще цели да информира всички фирми, ползватели на проекта, да спомогне за обмяна на информация между тях. Същевременно чрез борсата всяка фирма ще предлага продукцията си до различни крайни клиенти.

Образователен център – спонсориран от Финландското посолство в България 2003-2003г

Главният предмет на дейност е увеличаването нивото и качеството на образование на ромските деца и млади хора чрез основаване на Образователен Център в Лом, който ще осигури възможности за алтернативни форми за обучение, отразяващи нуждите на целевата група. Специфични дейности: – Осигуряване целевата група с условия, подходящи за висококачествено образование и обучение в съгласие с изискванията на образователната система. – Увеличаване броя на младите хора завършващи гимназии и мотивирането им за продължаване на образованието.

Кредитна програма за стартиране на малък и семеен бизнес (2000 – 2002 г.)

Програмата е подкрепена от фондация “Покров Богородичен”, София, която предоставя фонд за микрокредитиране в размер на 20 000 DM. Основна цел: Апробиране на алтернативен модел на микрокредитиране за създаване на доходи и собствен бизнес от инициативни бедни семейства, лишени от достъп до кредити.

RrAJE - Roma Rights and Access to Justice in Europe. (Януари 2002 – Декември 2003г.)

Партньорски проект на фондацията Европейски диалог, Великобритания в две страни – България и Чешката република, развивайки се и осъществяващи дейността си с местни организации. Фондация Рома-Лом е основния партньор за България. Проектът е спонсориран от DfID,Великобритания, чрез фондацията Европейски диалог, Великобритания. Проектът за първата година за спонсориране на дейности в Лом е на стойност: 32 030 британски лири.

През 1996 - 2001 г. Фондация "Рома-Лом" е разработила и реализирала успешно 4 проекта; а в момента Фондация "Рома - Лом" продължава да работи по 3 текущи проекта.

Четири от проектите са финансирани от Агенцията за международно развитие НОВИБ -Холандия и Програма МАТРА на Правителството на Кралство Холандия. Проектите са осъществени в партньорство с Фондация „С.Е.Г.А.“- София и изградената партньорска мрежа от ромски организации от градовете Лом, София и Пловдив. Останалите 2 проекта са разработени и осъществени съвместно с Minority Rights Group – International, Лондон, а последният проект за апробиране на алтернативен модел на микрокредитиране е финансиран от фондация „Покров Богородичен“, София.

Образователна и здравна интеграция на уязвими малцинства с особено внимание върху ромите

По проект ФАР 2003 – „Образователна и здравна интеграция на уязвими малцинства с особено внимание върху ромите”, който ФРЛ участва, като партньорска организация в консорциум с Версайски университет-Париж и водеща организация „Международен Център за Обучение на Педагози” (Centre International d’Etudes Pédagogiques-CIEP) се изпълнява на национално ниво в пет региона: Благоевград, Кюстендил, Монтана, София и Шумен.

Целите на тази програма са: Да допринесе за осъществяването на принципите залегнали в Рамковата програма за равно интегриране на ромите в българската образователна система. Проектът цели още освен развитието на взаимно разбирателство между членовете на различните малцинствени групи да развие и приемането на всеки индивид като неделима част от българското общество чрез образование и подготовка, които са основата за постигане на тази цел. Това означава познание да се живее заедно, а не само един до друг. Ние сме убедени, че да се насърчава междукултурна среда е необходимото условие, но така също и условието, което се разпространява чрез опознаване на междукултурно образование. Обучението на учители, асистенти, училищни директори, общински и национални образователни администратори е крайъгълния камък на проекта. Това обучение ще бъде механизма за изграждане на загриженост по въпросите на малцинствата, обхващащо всички мерки и развиване на взаимно уважение.

От политически решения към практическо приложение

„От политически решения към практическо приложение”, подкрепен от Оксфам Новиб Холандия. Акцентът на петгодишната стратегия на организацията за периода 2008 – 2012 година е насочена към повишаване на чувствителността на обществото в частност на ромската общност към проблемите на равенство между половете. Настоящият проект е базиран на целите свързани с равнопоставеността между жените и мъжете в обществото. Тази цел ще бъде crosscutting във всички дейности на проекта.

Основната цел на програмата е да подпомага и насърчава социалната еманципация на ромската общност в Ломската община и региона на Северозападна България чрез стимулиране участието на изключените групи в процесите на вземане на решения на местно ниво.

В дългосрочна перспектива проектът цели:

I. Практическо приложение на международните и национални политики, насочени към общностите в неравностойно положение, съобразени със специфичните особености на общините в северозападна България.

Специфични цели:

 1. Подпомагане на развитието на човешките ресурси на гражданските организации и групи, и на институциите в Северозападна България.
 2. Създаване на условия за повишаване на качеството и нивото на образование в общности в неравностойно положение.
 3. Изработване на добри практики за създаване на доходи в общности в неравностойно положение.
 4. Подобряване на качеството и достъпа до социални услуги в гр.Лом, чрез предлагане на услуги от нов тип.

II. Мултиплициране на изградените местни модели в България и в централна и източна Европа

Специфични цели:

 1. Поощряване на изграждането на стратегически партньорства и коалиции между гражданските организации и държавата на местно, регионално и национално ниво.
 2. Преобразуване на политиките отнасящи се до развитието на общности в неравностойно положение в ежедневни политически пакртики на регионално, национално и международно ниво

Основният подход, които се използва в проекта ще бъде comprehensive approach, базиран на human rights based approach.

Усилията на фондация Рома-Лом са насочени в две насоки, чрез осъществяването на планираните дейности да бъдат постигнати резултати, които от своя страна да доведат до функционални и структурни промени.

 • За постигането на функционални промени са предприети мерки за решаването на конкретните проблеми с които ежедневно се сблъскват, обикновените хора от общността и групите в неравностойно положение.
 • За постигането на структурни промени се предприемат мерки за изпълнение на приетите национални политики насочени към групите в неравностойно положение на местно ниво. Приложението на тези политики се осъществява, чрез изработване на конкретни планове за съобразени с местните специфики.
Партньор по проект „Интегриран подход за осигуряване на трайна интеграция на маргинализираните общности в община Бойчиновци”
Компонент 1 от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
Партньор по проект „Укрепване на гражданския контрол върху подкрепата на ЕС за ромските общности”с бенефициент Институт за развитие на публичната среда
повишаване прозрачността и отчетността на европейското финансиране в подкрепа на ромските общности, както и повишаване знанията и опита на ромските активисти за ефективен мониторинг и застъпничество.
Проект № BU 230 “Да превърнем кризата като възможност за по-добро образование Финансиран от Ромски Образователен Фонд.
С изпълнението на дейностите по проекта се създадоха условия за взаимодействие между представителите на ромската общност и представители на местни и образователни институции, за създаване и прилагане на адекватни кризисни образователни мерки в подкрепа на ромските деца. Приложените мерки бяха в посока предотвратяване на отпадането от образователната система, постигане на добри образователни резултати в предучилищното, началното и средното образование. Основният подход беше да се търсят устойчиви взаимодействия и средствата по проекта да служат като катализатор за мобилизиране на ресурси от местни и образователни институции за прилагане на кризисни образователни мерки.

Дейностите по проекта се изпълняваха в райони и населени места с най -голяма концентрация на ромско население в Северозападен и Югоизточен регион на България.
Преки бенефициенти в проектното предложение бяха над 2000 деца от основните целеви групи, местни и образователни институции в 4 големи общини в България с висока концентрация на ромско население.
С изпълнението на проекта се създадоха адекватни образователни мерки в подкрепа на деца от ромски произход за преодоляване на последиците от Ковид-19.

Проект „Укрепване на участието на ромите в България”, Подкрепен от Ромски инициативен офис на фондация "Отворено общество" и OSF Берлин
С изпълнението на проекта се насърчиха повече роми да декларират свободно своята етническа принадлежност, като повишават емоцията си на гордост за противодействие на срама, смелостта за противодействие на страха, гнева от натиска върху нас да бъдем това, което другите искат да бъдем, единство през традиционните граници като източник на гордост и солидарност
Бяха обучени роми как да участват в преброява-нето (въпросник), особено да декларират своята етническа принадлежност в преброяването, когато дойдат преброителите, или как да попълнят анкетата.
Обучаване на не – ромските преброители на населението, относно важността на точното и пълно преброяване на ромите при преброяването през 2021 г. (по-информирано вземане на решения относно програми, услуги, ресурси, извънредни ситуации).
Генериране на обществена подкрепа от колкото се може повече не – ромски връстници (българи и други малцинства), които да правят публични изявления в подкрепа на кампанията като съществена характеристика на една по-отворена и демократично по-добре управлявана България
Проект DTP – SMF1-118 „Подкрепа за национални политики за включване на роми и маргинализирани групи в образование и трудов пазар чрез иновативни системи, които интегрират общите/хоризонталните мерки и целевите интервенции за общностно развитие”
Идентифициране и преодоляване на препятствията пред приобщаващите образователни системи и трудовите пазари. Иновативните системи са разработени така, че да повишат интеграцията на държавните политики чрез интегриране на основните мерки с подхода за развитие на общността, насочени към мобилизиране на потенциала на вътрешната общност. Системите са съсредоточени върху подобряване на образователните резултати и трудовата интеграция на изолираните ромски общности и маргинализираните групи чрез интегрирани цялостни мерки, насочени както към общностите, така и към образователната и трудовата среда и включващи всички заинтересовани страни в партньорства на няколко нива и съвместни действия. Проект допринесе за постигането на конкретните цели на ЕСДР, свързани с доброто управление на Дунавския регион, т.е. „Подобряване на капацитета на публичните институции и заинтересованите страни за справяне с основните обществени предизвикателства в области като политиките на пазара на труда, политики, демографски промени и миграционни предизвикателства, включване на уязвими и маргинализирани групи, процес на планиране на участието и участие на гражданското общество, сътрудничество между градовете и селските райони, сътрудничество в областта на безопасността, правосъдието и сигурността и административни въпроси. за да се отговори на предизвикателствата, свързани с образованието и трудовото приобщаване на ромите, заедно с участниците в гражданското общество и осигуряването на участието на целевите общности в процеса, Проект допринесе за засилване на процесите на социално сближаване в региона на река Дунав.