Подходи на работа

Фондация „Рома-Лом“ работи в четири основни направления:

 • Развитие на човешките ресурси на гражданските организации в региона чрез създаването на Ресурсен център за развитие на гражданското общество в Северозападна България;
 • Образование;
 • Създаване на доходи;
 • Социални дейности.

При осъществяването на програмите си „Рома-Лом“ прилага следните програмни подходи:

 • Включване на общността;
 • Използване на широк кръг доброволци;
 • Партньорство с институции;
 • Партньорство с други НПО;
 • Съобразяване с потребностите и възможностите на целевата група;
 • Работа с всички етнически общности и изключени групи;
 • Екипност в работата;
 • Взаимно уважение и доверие;
 • Съобразяване с традициите, манталитета и културата на хората;
 • Прозрачност в работата;
 • Усъвършенстване на екипа чрез учене от собствения опит;
 • Отвореност на Фондация „Рома-Лом“;
 • Стимулиране на инициативността и осъществяване на нови идеи;
 • Обучение през практика.

В потвърждение на постигнатите успехи и резултати в институционалното и организационното развитие на Фондация „Рома – Лом“ могат да се приложат следните документи:

 • Доклад за оценка на Интегриран проект за местна промяна, осъществен от фондация СЕГА и партньорите по програмата (1998 – 2001), където подробно е отразена и анализирана работата на фондация „Рома – Лом“. Мисията за оценка е осъществена през февруари – март 2001 г., съгласно изискването на Новиб и Програма МАТРА. Оценители: Sudhanshu Joshi и Дочо Михайлов.
 • Одиторски доклад за финансовото управление на Фондация „Рома – Лом“ за 2000 финансова година, изработен от независимата одиторска къща „Ата – Консулт“.