Ресурсен център

Главната цел на Ресурсния център е: Стимулиране и подпомагане на развитието на гражданското общество в региона.

Специфичните цели са:

1. Да се изгради капацитета на граждански организации и инициативни групи работещи за местно развитие чрез обучение през практика и технически помощ.

Дейности:

 • Повишаване експертизата на граждански организации и инициативни групи, работещи за местно развитие чрез: срещи за идентифициране на неправителствени организации и инициативни групи; обучения за обучители; провеждане на общовалидни обучения за работа в неправителствения сектор; провеждане на разменни стажове за затвърждаване на уменията, придобити по време на обученията;организиране на обучения за запознаване с нормативната уредба в избраните от организациите сфери.;
 • Фасилитация и подпомагане развитието на неправителствените организации и местните инициативни групи чрез: помощ при разработване на визията и мисията на организациите; фасилитация при проучване на нуждите и възможностите на общностите; определяне на приоритети съвместно с целевата група; подпомагане на процеса при определяне на целите на организациите, обучение чрез практика, предоставяне на експертна помощ при нужда, разработване на малки съвместни инициативи в рамките на Посяващия Фонд, управлението на Посяващия фонд, институализация и разработване на самостоятелни проекти.

2. Промяна на нагласи на обществеността към изключените групи чрез популяризиране на положителните практики на местно базирани неправителствени организации.

Дейности:

 • Насочване на вниманието на обществото към проблемите на общностите в неравностойно положение чрез медийни кампании;
 • Популяризиране на положителни практики за развитие на общности в неравностойно положение сред широката общественост чрез печатни и аудио-визуални продукти.

3. Промяна на политики на местно, регионално и национално ниво, отнасящи се до развитието на общности в неравностойно положение чрез успешни застъпнически кампании и чрез ефективно участие на представители на тези общности в структурите на властта.

Дейности:

 • Провеждане на застъпнически камапании за разработване на стратегии и промяна на политики на местно, регионално и национално ниво за подобряване на положението на изключените групи;
 • Овластяване на изключените групи чрез включване на техни представители в структурите на властта.

Образователни проекти

Основната цел на направление Образование е качеството на образованието на децата и младежите в Лом.

1. Подобряване на условията за равен старт във всички училища и детски градини в гр.Лом чрез:

 • Мотивиране на родителите за съпричастност към бъдещето на техните деца;
 • Подобряване на условията за усвояване на български език и социализация на децата;
 • Мотивиране на децата за усвояване на нови умения;
 • Повишаване квалификацията и мотивацията на преподавателския състав

2. Мотивация за увеличаване посещаемостта и задържане на децата в училище чрез:

 • Подобряване на условията за увеличаване посещаемостта и задържане децата в училище.
 • Привличане на родителите като партньори в процеса;
 • Подобряване на връзката – деца, учители, родители, организация;
 • Мотивация и повишаване на квалификацията на учителите;
 • Привличане на институциите като партньори.

3. Увеличаване броя на младите роми във ВУЗ:

 • Мотивиране на младежите за продължаване на образованието;
 • Привличане на учителите като помощници в процеса;
 • Привличане на родители в процеса;
 • Включване на заинтересованите институции и други НПО.

Създаване на доходи

Основната цел на това направление е подобряване на възможностите за генериране на доходи и стимулиране на икономическите инициативи на групи в неравностойно положение.

1. Създаване на условия за развиване на бизнес:

 • Осигуряване на нормална бизнес среда чрез изграждане на Бизнес център в Лом.
 • Създаване на програми за стартиране на малък и дребен бизнес.
 • Предоставяне на услуги на действащи бизнесмени.

2. Разкриване на работни места за групи в неравностойно положение:

 • Създаване на условия за трудова реализация на целевата група.
 • Алтернативни форми на трудова заетост:
  • Борса за почасова и надомна работа;
  • Програма за младежка трудова заетост.

Социални проекти

Основната цел на това направление е подобрен достъп и качество на социалните услуги в гр. Лом.

1. Предоставяне на нов тип социални услуги:

 • Създаване на център за работа с проблемни деца;
 • Работа с деца с увреждания
 • Програми за жени в неравностойно положение:
  • Женски инициативни групи;
  • Жени с проблеми – самотни майки, жени претърпели насилие, ранни бракове

2. Създаване на предпоставки за по-висока достъпност до социални услуги от институциите:

 • Център за предоставяне на социални консултации на гражданите;
 • Промяна на начините на работа на институциите предоставящи социални услуги.