Мисия и цели

Мисията на Фондация „Рома – Лом“ е да стимулира процеса на овластяване на изключените групи и на социална еманципация на общностите в неравностойно положение.

Фондация „Рома – Лом“ работи за интеграция и социална еманципация на общностите в неравностойно положение, независимо от тяхната етническа принадлежност. Акцентът пада върху развитието на ромската общност, защото тя е в най-тежко положение и същевременно е най-многобройна – с най-висок процент на концентрация в региона на Северозападна България (само за град Лом ромите са около 14000 души и представляват близо 50% от общото население на града).

В изпълнение на мисията си Фондация „Рома-Лом“ вижда своята роля като активен агент на промяната, който целенасочено работи за:

  • Стимулиране на инициативни граждански групи, водещи към устойчиво развитие на общностите.
  • Разработване и апробиране на практики и модели за разрешаване на проблеми и лобиране за прилагането на успешните практики на регионално и национално ниво.
  • Стимулиране на общуването и етнокултурния диалог за взаимно опознаване, преодоляване на предразсъдъците и утвърждаване на толерантността като норма в отношенията между различните етнически групи в България.
  • Осъществяване на методическа помощ за развитието на други организации от региона и страната, занимаващи се с решаване на проблемите на общността.
  • Мобилизиране на вътрешния потенциал на общността и привличане на партньори за съвместно разрешаване на проблемите.

Дългосрочната цел на организацията е:

  • Осигуряване на достъп до развитие на изключените групи и общностите в неравностойно положение чрез: стимулиране на развитието на гражданското общество чрез повишаване капацитета и експертизата на гражданските организации и инициативни групи, работещи за местно развитие и включването им в работата на третия сектор.
  • Повишаване на нивото и качеството на образованието на децата и младите хора.
  • Създаване на доходи и подобряване на икономическото състояние на групите в неравностойно положение.
  • Подобряване на качеството и достъпа до социални услуги в гр.Лом, чрез предлагане на услуги от нов тип.