Дейност 6 „Организиране на местни застъпнически кампании от консолидираните ромски групи“  по проект „Укрепване на мрежа от активни местни ромски групи – будители за овластяване на ромските общности в Северозападна България” 

След проведени задълбочени дискусии сред ромската общност и в изпълнение на Дейност 6 „Организиране на местни застъпнически кампании от консолидираните ромски групи“  по проект „Укрепване на мрежа от активни местни ромски групи – будители за овластяване на...

Активни роми – повишено гражданско участие в мониторинга и изпълнението на общинските политики за равенство, приобщаване и участие на ромите в област Монтана

Активни роми, повишено гражданско участие в мониторинга и изпълнението на общинските политики за равенство, приобщаване и участие на ромите в област Монтана”, № BG05SFOP001-2.025-0110-C01 Резюме Бенефициент: Фондация „Рома-Лом” Партньор: Сдружение „Център за обучение...

Изпълнение на Дейност 5 „Формиране и консолидиране на 10 местни активни групи в ромските общности“ по проект „Укрепване на мрежа от активни местни ромски групи – будители за овластяване на ромските общности в Северозападна България”

В изпълнение на Дейност 5 „Формиране и консолидиране на 10 местни активни групи в ромските общности“ по проект „Укрепване на мрежа от активни местни ромски групи – будители за овластяване на ромските общности в Северозападна България” бяха проведени срещи с...

Деца в контакт със закона

Дейностите по проекта започнаха с изготвяне дизайн на проучване, което ще се фокусира върху два проблема сред ромските деца: девиантното поведение, преминаващо в конфликт със закона на част от децата, идващи от ромските квартали, и нередовното присъствие в училище,...

Комуникационен план

При разработването на проектното предложение беше създаден Комуникационен план, чиято цел е да допринесе за постигане целите на проекта. Освен начална пресконференция и заключителна конференция той включва също провеждане на информационни дни, поддържането на уеб...