Дейност 2 „Комуникация и публичност, разпространение на резултати от проекта“  по проект „Укрепване на мрежа от активни местни ромски групи – будители за овластяване на ромските общности в Северозападна България”

В изпълнение на Дейност 2 „Комуникация и публичност, разпространение на резултати от проекта“  по проект „Укрепване на мрежа от активни местни ромски групи – будители за овластяване на ромските общности в Северозападна България”  се  проведоха пресконференция и...

Дейност 5 „Формиране и консолидиране на 10 местни активни групи в ромските общности“ 

В изпълнение на Дейност 5 „Формиране и консолидиране на 10 местни активни групи в ромските общности“  по проект „Укрепване на мрежа от активни местни ромски групи – будители за овластяване на ромските общности в Северозападна България”  се  проведоха две общи...

Дейност 6 „Организиране на местни застъпнически кампании от консолидираните ромски групи“  по проект „Укрепване на мрежа от активни местни ромски групи – будители за овластяване на ромските общности в Северозападна България” 

След проведени задълбочени дискусии сред ромската общност и в изпълнение на Дейност 6 „Организиране на местни застъпнически кампании от консолидираните ромски групи“  по проект „Укрепване на мрежа от активни местни ромски групи – будители за овластяване на...

Активни роми – повишено гражданско участие в мониторинга и изпълнението на общинските политики за равенство, приобщаване и участие на ромите в област Монтана

Активни роми, повишено гражданско участие в мониторинга и изпълнението на общинските политики за равенство, приобщаване и участие на ромите в област Монтана”, № BG05SFOP001-2.025-0110-C01 Резюме Бенефициент: Фондация „Рома-Лом” Партньор: Сдружение „Център за обучение...

Изпълнение на Дейност 5 „Формиране и консолидиране на 10 местни активни групи в ромските общности“ по проект „Укрепване на мрежа от активни местни ромски групи – будители за овластяване на ромските общности в Северозападна България”

В изпълнение на Дейност 5 „Формиране и консолидиране на 10 местни активни групи в ромските общности“ по проект „Укрепване на мрежа от активни местни ромски групи – будители за овластяване на ромските общности в Северозападна България” бяха проведени срещи с...