Изпълнение на Дейност 5 „Формиране и консолидиране на 10 местни активни групи в ромските общности“ по проект „Укрепване на мрежа от активни местни ромски групи – будители за овластяване на ромските общности в Северозападна България”

В изпълнение на Дейност 5 „Формиране и консолидиране на 10 местни активни групи в ромските общности“ по проект „Укрепване на мрежа от активни местни ромски групи – будители за овластяване на ромските общности в Северозападна България” бяха проведени срещи с...

Деца в контакт със закона

Дейностите по проекта започнаха с изготвяне дизайн на проучване, което ще се фокусира върху два проблема сред ромските деца: девиантното поведение, преминаващо в конфликт със закона на част от децата, идващи от ромските квартали, и нередовното присъствие в училище,...

Комуникационен план

При разработването на проектното предложение беше създаден Комуникационен план, чиято цел е да допринесе за постигане целите на проекта. Освен начална пресконференция и заключителна конференция той включва също провеждане на информационни дни, поддържането на уеб...

Методика за предоставяне на специализираната услуга „Център за консултиране и правна помощ за деца“

Експерти на ИГА разработиха Методика за предоставяне на специализираната услуга „Център за консултиране и правна помощ за деца“. Към нея са разработени и формуляри, позволяващи на екипите да документират своята дейност. Методиката регламентира процеса по...

ФОНД АКТИВНИ ГРАЖДАНИ БЪЛГАРИЯ ПО ФМ НА ЕИП 2014-2021 г. www.activecitizensfund.bg. На 16, 17 и 18 Декември 2022г. в офиса на Фондация „Рома-Лом” се проведе четвърти модул от обученията, в изпълнение на Дейност 4 „Изграждане на капацитет за общностна работа и консолидация на ромски групи” по проект № ACF 733 „Укрепване на мрежа от активни местни ромски групи – будители за овластяване на ромските общности в Северозападна България”.

ФОНД АКТИВНИ ГРАЖДАНИ БЪЛГАРИЯ ПО ФМ НА ЕИП 2014-2021 г. www.activecitizensfund.bg. На 16, 17 и 18 Декември 2022г. в офиса на Фондация „Рома-Лом” се проведе четвърти модул от обученията, в изпълнение на Дейност 4 „Изграждане на капацитет за общностна работа и...

Резюме-Проект „Граждански мониторинг на изпълнението на националните политики за равенство, приобщаване и участие на ромите в община Пловдив“ Договор № BG05SFOP001-2.025-0112-C01

        Проект „Граждански мониторинг на изпълнението на националните политики за равенство, приобщаване и участие на ромите в община Пловдив“ Договор № BG05SFOP001-2.025-0112-C01 „Граждански мониторинг на изпълнението на националните...

ФОНД АКТИВНИ ГРАЖДАНИ БЪЛГАРИЯ ПО ФМ НА ЕИП 2014-2021 г. www.activecitizensfund.bg. На 09, 10 и 11 Декември 2022г. в офиса на Фондация „Рома-Лом” се проведе трети модул от обученията, в изпълнение на Дейност 4 „Изграждане на капацитет за общностна работа и консолидация на ромски групи” по проект № ACF 733 „Укрепване на мрежа от активни местни ромски групи – будители за овластяване на ромските общности в Северозападна България”.

ФОНД АКТИВНИ ГРАЖДАНИ БЪЛГАРИЯ ПО ФМ НА ЕИП 2014-2021 г. www.activecitizensfund.bg. На 09, 10 и 11 Декември 2022г. в офиса на Фондация „Рома-Лом” се проведе трети модул от обученията, в изпълнение на Дейност 4 „Изграждане на капацитет за общностна работа и...

Активни роми – повишено гражданско участие в мониторинга и изпълнението на общинските политики за равенство, приобщаване и участие на ромите в област Монтана”, № BG05SFOP001-2.025-0110-C01

Активни роми – повишено гражданско участие в мониторинга и изпълнението на общинските политики за равенство, приобщаване и участие на ромите в област Монтана”, № BG05SFOP001-2.025-0110-C01 Резюме Бенефициент: Фондация „Рома-Лом” Партньор: Сдружение „Център за обучение...