Във връзка с изпълнение на проект „Интегриран комплекс от услуги за приобщаване и овластяване на ромите в община Лом“, бяха представени 5 истори на 5 успели роми. Това са личните истории на успели роми от град Лом.

Във връзка с изпълнение на проект „Интегриран комплекс от услуги за приобщаване и овластяване на ромите в община Лом“, бяха представени 5 истори на 5 успели роми. Това са личните истории на успели роми от град...

Във връзка с изпълнение на проект „Интегриран комплекс от услуги за приобщаване и овластяване на ромите в община Лом“, беше изработен филм за успели роми. В рамките на филма бяха представени и личните истории от успешни роми от град Лом.

Във връзка с изпълнение на проект „Интегриран комплекс от услуги за приобщаване и овластяване на ромите в община Лом“, беше изработен филм за успели роми. В рамките на филма бяха представени и личните истории от успешни роми от град...

Изпълнение на Дейност: „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНТЕГРИРАНИ УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ, ОБРАЗОВАНИЕТО, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО И ЗАЕТОСТТА“

В изпълнение на Дейност: „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНТЕГРИРАНИ УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ, ОБРАЗОВАНИЕТО, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО И ЗАЕТОСТТА“, – експерт Клуб работа провежда индивидуални и групови консултации, предоставя информация за пазара на труда, прави...

Изпълнение на Дейност: „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНТЕГРИРАНИ УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ, ОБРАЗОВАНИЕТО, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО И ЗАЕТОСТТА“

В изпълнение на Дейност: „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНТЕГРИРАНИ УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ, ОБРАЗОВАНИЕТО, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО И ЗАЕТОСТТА“, – екипа извършва и  мобилна услуга , като два пъти в месеца  посещава един от кварталите на Лом и провежда срещи по...

Изпълнение на Дейност: „СЪЗДАВАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА УСТОЙЧИВ КООРДИНАЦИОНЕН МЕХАНИЗЪМ“

В изпълнение на Дейност: „СЪЗДАВАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА УСТОЙЧИВ КООРДИНАЦИОНЕН МЕХАНИЗЪМ“, всеки месец се провеждат срещи на Координационното звено. На тези срещи  се предоставя информация за развитието на проекта от екипа за управление; обсъждат се  текущи проблеми,...

изпълнение на Дейност: „СЪЗДАВАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА КВАЛИФИЦИРАН МУЛТИДИСЦИПЛИНАРЕН ЕКИП ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ИНТЕГРИРАНИТЕ УСЛУГИ“

В изпълнение на Дейност: „СЪЗДАВАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА КВАЛИФИЦИРАН МУЛТИДИСЦИПЛИНАРЕН ЕКИП ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ИНТЕГРИРАНИТЕ УСЛУГИ“ , в  офиса на Фондация „Рома-Лом“ е изграден център за предоставяне на социални услуги, услуги по заетост, психологическа подкрепа и...