Изпълнение на Дейност: „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНТЕГРИРАНИ УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ, ОБРАЗОВАНИЕТО, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО И ЗАЕТОСТТА“

В изпълнение на Дейност: „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНТЕГРИРАНИ УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ, ОБРАЗОВАНИЕТО, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО И ЗАЕТОСТТА“, – експерт Клуб работа провежда индивидуални и групови консултации, предоставя информация за пазара на труда, прави...

Изпълнение на Дейност: „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНТЕГРИРАНИ УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ, ОБРАЗОВАНИЕТО, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО И ЗАЕТОСТТА“

В изпълнение на Дейност: „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНТЕГРИРАНИ УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ, ОБРАЗОВАНИЕТО, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО И ЗАЕТОСТТА“, – екипа извършва и  мобилна услуга , като два пъти в месеца  посещава един от кварталите на Лом и провежда срещи по...

Изпълнение на Дейност: „СЪЗДАВАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА УСТОЙЧИВ КООРДИНАЦИОНЕН МЕХАНИЗЪМ“

В изпълнение на Дейност: „СЪЗДАВАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА УСТОЙЧИВ КООРДИНАЦИОНЕН МЕХАНИЗЪМ“, всеки месец се провеждат срещи на Координационното звено. На тези срещи  се предоставя информация за развитието на проекта от екипа за управление; обсъждат се  текущи проблеми,...

изпълнение на Дейност: „СЪЗДАВАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА КВАЛИФИЦИРАН МУЛТИДИСЦИПЛИНАРЕН ЕКИП ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ИНТЕГРИРАНИТЕ УСЛУГИ“

В изпълнение на Дейност: „СЪЗДАВАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА КВАЛИФИЦИРАН МУЛТИДИСЦИПЛИНАРЕН ЕКИП ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ИНТЕГРИРАНИТЕ УСЛУГИ“ , в  офиса на Фондация „Рома-Лом“ е изграден център за предоставяне на социални услуги, услуги по заетост, психологическа подкрепа и...

Дейност 2 „Комуникация и публичност, разпространение на резултати от проекта“  по проект „Укрепване на мрежа от активни местни ромски групи – будители за овластяване на ромските общности в Северозападна България”

В изпълнение на Дейност 2 „Комуникация и публичност, разпространение на резултати от проекта“  по проект „Укрепване на мрежа от активни местни ромски групи – будители за овластяване на ромските общности в Северозападна България”  се  проведоха пресконференция и...

Дейност 5 „Формиране и консолидиране на 10 местни активни групи в ромските общности“ 

В изпълнение на Дейност 5 „Формиране и консолидиране на 10 местни активни групи в ромските общности“  по проект „Укрепване на мрежа от активни местни ромски групи – будители за овластяване на ромските общности в Северозападна България”  се  проведоха две общи...