Екип

Основен екип, като човешки ресурс на фондация Рома-Лом

Към основният екип на фондация „Рома-Лом“ има допълнителни мобилни екипи от доброволци, които работят заедно с координаторите по програми за осъществяване на различните програми на фондацията.

Жени Мъже Общо
Екип по мениджмънта 1 2 3
Професионален екип 2 2 4
Офис мениджър 1 1
Асистент-координатори 2 2 4
Счетоводители 2 2
Общо 8 6 14

От 1996 г. екипът на Фондация“Рома-Лом“ е преминал следните обучения за подобряване на програмните умения:

 • Стратегическо планиране;
 • PMES – оценка на вътрешна и външна среда, формиране на приоритети, оперативно планиране, планиране на ресурси, мониторинг и оценка;
 • Ефективно разпределение на оперативни функции и отговорности между членовете на екипа;
 • Умения за ефективно водене на срещи;
 • Комуникативни умения;
 • Изготвяне на предложения за финансиране;
 • Умения за работа в екип;
 • Умения за разрешаване на конфликти;
 • Управление на вътрешни програми/проекти – планиране на дейности във времето,планиране на човешки и финансови ресурси, разпределение на текущи задачи, текущо наблюдение, отчитане;
 • Техники за набиране и управление на доброволци;
 • Техники за вътрешно наблюдение и оценка на програмни дейности;
 • Обучение за застъпничество и лобиране;
 • Обучение за ефективна работа с медиите.

Развитие на специфични умения:

 • Развитие на офис-умения;
 • Работа със съвременни информационни технологии (Интернет);
 • Работа с издателски продукти;
 • Счетоводство на НПО.

Политика и практики за развитие на човешките ресурси

Работната схема на Фондация Рома-Лом е отворена, което означава че тя позволява включването на достатъчен брой доброволци в дейностите, като броят им е пропорционален от четирите ромски квартала.

Координаторите на различните програми и техните асистенти са от самите ромски общности. Това е така, защото те имат възможност за директни контакти и наблюдения на целевата група, предимно млади хора между 18 и 25 години. Координаторите са естествената връзка между организацията и общността, както и осъществяването на всички мероприятия.

Осъществяването на различните инициативи дава възможност на тима да оцени качествата на всички участници. Екипът набира координатори на основата на работни схеми според критериите: образование, обществено мнение, действия и т.н.

Политиката на Фондация Рома-Лом е че програмните умения трябва да се придобият чрез практика и чрез менторинг. Това е постигнато като доброволците са прикрепени към отделен координатор, което създава предпоставки за подобряване на работата в екип и осигурява възможности за обучение в реална среда. По време на курса екипа на доброволците провежда учения за придобиване на знания за нужните качества за работа в неправителствена организация както и необходимите законови знания, свързани с програмата.

Политиката за набиране на членовете на новия екип от доброволци, включва условието те да асистират на координаторите безплатно от 3 до 6 месеца. Мотивационният фактор е възможността да учат безплатно информатика и западен език-английски или немски. След приключването на изпитателния период на най-мотивираните и добре подготвени млади хора се предлага постоянна работа като координатори и отговорници за кварталите.

На екипът от второ ниво (програмни координатори) също се предлага професионално израстване.Те се включват в работата на изпълнителния съвет както и в обученията.Според стратегията след започването на Ресурсния център се очаква по-голямата част от членовете на изпълнителния съвет да станат координатори на програми. Това ще им даде възможност да развиват своя капацитет и професионализъм.