English | Български

Структура

През 2001 г. фондация "Рома-Лом" премина през дълъг процес на преосмисляне на организационната структура в съответствие с постигнатите резултати в институционалното израстване на организацията, натрупания програмен опит и авторитет като регионално призната институция на ромската и българската общност в Лом.

Направените промени в организационната структура на фондация "Рома - Лом" са в унисон и с приетия в България нов Закон за Юридическите Лица с Нестопанска Цел (ЗЮЛНЦ), който изисква до края на 2001 г. съществуващите НПО да приведат своите устави в съответствие с новия закон и да се пререгистрират до края на 2003 г.

Фондация "Рома-Лом" е организация с добре развита вътрешна структура, където ясно са разделени нивата на вземане на решение от изпълнителското ниво. Новата структура на фондацията се състои от Управителен съвет, Обществен съвет, Изпълнителен директор - Изпълнителен съвет, екип с вътрешни подекипи за осъществяване на програмите.

Управителният съвет се състои от петима членове (включително и Председателят), които познават много добре досегашното развитие и работата на Фондация "Рома-Лом"; предвижда се постепенно Управителният Съвет да се увеличи на девет души. Управителният Съвет и Председателят са органите, които определят политиката на организацията, нейната стратегия, вземат решения за дългосрочните цели и програмните направления, в които фондацията ще работи.

В схемата на управление на Фондация "Рома-Лом" се предвижда да има отделно звено - Обществен съвет, което да осигури прозрачност и отчетност пред обществеността в Лом и региона. В Обществения съвет ще участват от 11 до 15 души от Лом и региона, които регулярно ще бъдат запознавани с целите и дейностите в текущите и бъдещи програми, ще предлагат нови идеи и възможности, ще приемат отчетите на фондацията. В Обществения Съвет ще бъдат поканени представители на институции (като позиции, а не като личности): кмета на Лом, директора на Бюрото по труда, Директора на социалната служба, началника на полицията, директори на училища и други личности на обществено значими позиции. От страна на ромската общност ще участват неформалните лидери от кварталите. Общественият съвет има съвещателни функции и ще информира Управителния Съвет, ако има разминаване с мисията и задачите, заложени в програмите на фондацията.

За изпълнителското ниво в новата структура на Фондация "Рома-Лом" отговаря Изпълнителен Директор, който взема решения за мениджмънта, финансовото управление и цялостното изпълнение на програмите.

Във второто и третото нива на изпълнението на програмите участват хора с различен капацитет и експертиза. Сред тях има представители на четирите ромски квартала на Лом с различен стаж, умения и опит в гражданската работа. В работната схема на организацията са включени седем координатори за различни програмни дейности. В момента в офиса на Фондация "Рома-Лом" работят също 5 доброволци на пълен работен ден, които не получават никакви парични средства. При осъществяването на кампании и конкретни дейности, фондацията ползва услугите на около 100-120 доброволци от четирите ромски квартала.

Трябва да се отбележи, че към целия екип на Фондация "Рома-Лом" е поставено изискване за професионално израстване. В основата на управлението са ефективната комуникация и подаването на навременна информация между председателя и директорите, както и между отделните звена и нива на управление. Написани са длъжностни характеристики за всяко от нивата на управление и на изпълнение на програмните дейности във Фондация "Рома-Лом".