Добре дошли на сайта на Ромa-Лом!

Фондацията Рома-Лом е не-
правителствена организа-
ция с идеална цел, създа-
дена от група съмишленици
от ромската общност в Лом
Нейна цел е еманципиране
и подобряване на положени-
ето на социално неравно-
стойните групи в Северо-
западна
Фондацията развива
проекти за социално разви-
тие и интегриране на
ромската общност в
обществото